Nyereményjáték szabályzat:

 A nyereményjáték szervezője: a Happiness Factory Kft. – Ügyvezető: Németh-Baraga Mariann – Marie Ann Ceremony (székhely: 7478 Bárdudvarnok Cseresznye u. 8. adószám: 32119695-1-14 cégjegyzék szám: 14-09-319664) a továbbiakban: Szervező. A nyereményjáték továbbiakban: Játék részvételi feltételei és szabályai az alábbiakban olvashatók.

A részvétel feltételei:

A Játékban való részvételhez szükséges, hogy a Happyness Factory Facebook oldalán (https://www.facebook.com/profile.php?id=100071550325920) közzétett Játékról szóló posztot a résztvevő továbbiakban: Játékos lájkolja és ahhoz kommentet, hozzászólást írjon. 

A nyereményjátékban csak a 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy vehet részt, továbbiakban: Játékos. Aki a Facebookon valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkezik, a kiírásban leírt feladatot elvégzi, és vele szemben nem áll fenn semmilyen a Játékszabályban meghatározott kizáró körülmény és egyben megfelel a jelen Nyereményjáték szabályzatnak.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Szervező közeli hozzátartozói, munkavállalói, megbízottjai, illetve egyéb a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és azok közeli hozzátartozói.

A Játékosok részvételükkel egyben elfogadják a jelen szabályzatban foglaltakat.

A Játékost terheli minden a Játékban való részvételhez szükséges eszköz biztosítása, fenntartása és ezekből adódó költségei és felelőssége. (Pl: számítógép megvásárlása, bérlése, fenntartása; szoftverek, illetve az internet kapcsolat megvásárlása, működtetése.) Szervező a jelen Játékszabályban foglaltakat vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt is egyoldalúan bármikor megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti.

Szervező jogosult arra, hogy a Játékból bármely Játékost kizárjon, különösen akkor, ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja felmerül, vagy bármely Játékos a Játék lefolytatását bármilyen módon manipulálja, vagy bármilyen módon rosszhiszeműen jár el. A Játékszabály módosítását, a Játék felfüggesztését, vagy megszüntetését a Szervező értesítésben közzé teszi a saját Facebook oldalán (https://www.facebook.com/profile.php?id=100071550325920) és a Játékosok felelőssége, hogy erről megfelelően tájékozódjanak.

Szervező nem vállal felelősséget és mindenféle kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült bármilyen kárral kapcsolatban. Jelen Játékszabályban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasítások, információk és interakciós lehetőségek az irányadók.

Szervező üzemelteti a Faceboo közösségi oldalon a HappynessFactory hivatalos oldalát, mely a https://www.facebook.com/profile.php?id=100071550325920 link alatt található. Ha a Játékos a meghirdetett nyereményjáték posthoz hozzászól, kommentel ezzel kifejezett hozzájárulását adja a post nyilvánosságra hozatalához, továbbá ahhoz, hogy a profil képe megjelenjen. A Játékos a Játékban való részvételével megerősíti, hogy a Játékszabályban foglaltakat figyelmesen elolvasta és a benne foglaltakkal maradéktalanul egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

A Játék időtartama:

A Játék 2022. 10. 26-án szerdán 11:00 órakor indul és 2022. 11. 02-án szerdán 11:00 órakor zárul.

A nyeremény:

A Játék során meghirdetett 1 db páros belépőjegy továbbiakban: Tiszteletjegy mely a 2022. November 5-6-án megrendezésre kerülő Cewes Esküvői Kiállításra kettő fő részére biztosít belépést. A Kiállítás a HUNGEXPO G pavilonjában kerül megrendezésre. (Pontos cím: Hungexpo 1101 Budapest, Albertirsai út 10.) A Tiszteletjegy kizárólag a rendezvényre való belépésre ad lehetőséget. A Tiszteletjeggyel a Cewes Esküvő Kiállításon megrendezésre kerülő nyereményjátékokon a Tiszteletjegy Nyertese nem vehet részt.

A nyereménysorsolásra Tanú jelenlétében kerül sor, a Szervező képviselője Németh-Baraga Mariann által, a Szervező székhelyén, a Játék zárását követően legkésőbb 1 napon belül.

Szervező a Nyeremény Nyertesének nevét a sorsolást követően 2 napon belül a Szervező hivatalos Facebook oldalán teszi közzé, a meghirdetett Nyereményjáték posztra történő válaszban vagy a Szervező hivatalos Facebook oldalán elhelyezett külön erre a célra szolágló posztban, mely megjelentetése történhet szöveges, képes vagy videó formátumban. A Nyertes Játékos erre a Facebook közzétételre válaszolva kell jelentkezzen a Szervezőnél a poszt alatt vagy privát üzenetben. A Nyertes Játékosnak kötelessége a Szervezőt tájékoztatni a nyeremény igénybevételéhez szükséges adatokról (A Nyertes és a vele együtt a Tiszteletjegyet igénybe vevő Párja Teljes neve, postázási címe, e-mail címe, telefonszáma)  

Szervező a sorsoláson 1 nyertest és 1 ún. pótnyertest sorsol ki. A pótnyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg valamilyen okból a Játékszabályban előírtaknak, vagy a Szervező közzétételére a megjelentetést követően 2 napon belül nem válaszol.

Szervező a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő bárminemű költséget nem vállal, mindennemű térítési igényt mérlegelés nélkül jogosult visszautasítani úgymint a Kiállításra való elutazás költségei, az ott tartózkodás során felmerült bármilyen nemű költségek pl: étel, ital, Nyertes egyéb felmerült költségei.

Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akiről kiderül, hogy nem felel meg a Játékszabályban foglaltaknak.

Játékos jogai és kötelezettségei:

Valamennyi Játékos köteles együtt működni annak érdekében, hogy a Nyereményjáték a jelen Játékszabályban foglaltak szerint érvényesen kerüljön lebonyolításra és a nyeremény a nyertes Játékos számára átadásra kerülhessen.

Ha együttmöködési kötelezettségének a Nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy Szervező mentesül minden ebből fakadó felelősség és a nyeremény ismételt időpontban való átadásának megkísérlése alól.

Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét a sorsolás eredményének közzé tételét követő 2 napon belül köteles biztosítnai és teljesíteni. Jelen határidő Nyertes Játékos részéről bármely okból történő meghiúsulása esetén mentesíti Szervezőt a határidőn túli rendelkezésre bocsátástól.

Játékos köteles érvényes és valós adatokat szolgáltatni ha a Játékra jelentkezik, abban részt vesz. A játékos által bármilyen okból tévesen szolgáltatott adattal kapcsolatban a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A tévesen, hiányosan, vagy hibásan megadott adatokból eredő felelősség valamint ebből eredő nyeremény átadás elmaradásáért, késedelméért vagy meghiúsulásáért és az ebből eredő károkért kizárólag Játékost terheli felelősség, ezen felelősség alól Szervező teljes mértékben mentesül.

Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény másra át nem ruházható és pénzre vagy bármely más fizetési eszközre át nem váltható.  A nyeremény átadásához tartozó esetleges postaköltséget a Szervező viseli, azonban egyéb az átadás kapcsán felmerülő bármely költségek (pl: az átvétel helyszínére történő utazás költségei) teljes mértékben a játékost terhelik.

Ha a Nyertes Játékos a nyeremény átvételében bármi okból korlátozva van, és ezt a Szervező tudomására hozza, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatos ügyintézésre és a nyeremény átvételére csak törvényesen vagy bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján jogosult.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel mindennemű további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Játékszabály alapján a Játék során általa Szervező részére megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek, személyes adati a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat Szervező a Játék lebonyolításához minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Szervező végzi az adatkezelést. Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos aki nem kívánja, hogy Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban, indoklás nélkül kérheti a Szervező székhely címén: 7478 Bárdudvarnok, Cseresznye u. 8. vagy a Szervező: mariann@happinessfactory.hu  e-mail címén. Játékos a megadott címeken írásban kérhet egyéb információt, vagy kérheti adatai helyesbítését.

Játékos tudomásul veszi,  hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Mindemellett Játékos tudomásul veszi, hogy ha a játék lebonyolításához szükséges és a Szervező által kért adatokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy azok törlését kéri még a nyereményátadását megelőzően az a játékból való kizárásához vezet; illetve jogszabály Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Egyéb rendelkezések:

A Játékkal kapcsolatos információk a https://www.facebook.com/profile.php?id=100071550325920 internetes felületen találhatóak meg.

Szervező fennetartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőbeli szervezett promócióból azt aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást, hamisítást követ el, aki versenytárs vagy a Játékszabályt szándékosan megszegi. Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték promóció alól teljes mértékben mentesíti a Facebookot, és kijelenti, elismeri hogy az nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, együttműködésével került megrendezésre, azt a Facebook nem vizsgálja, nem hagyja jóvá és semmilyen módon nem támogatja.

Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy az általa a Szervező részére a Játék keretében megadott adatai nem a Facebook hanem a szervező adatbázisába kerülnek és jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek kezelésre.

Bárdudvarnok, 2022. 10. 26.